REKABET HUKUKU

Nazalı Legal olarak, alanında yetkin ve uygulama tecrübesi bulunan uzmanlardan oluşan ekibimizle, müşterilerimizin Rekabet Kurumu ile olan ilişkilerinde hukuki güvenliğin temin edilmesi ve Rekabet Kurumu süreçlerinden bağımsız olarak şirketlerin rekabet hukukuna uyumu ve rekabet risklerinin minimize edilmesi amacıyla danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Bu doğrultuda Türkiye ve dünyanın önde gelen şirketlerine çeşitli sektörlerde sunduğumuz danışmanlık ve hukuki destek hizmetleri ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir:

Birleşme & Devralma Başvuruları

 • Birleşme & devralma öncesinde işlemin bildirim yükümlülüğü doğurup doğurmadığının ve işlem sonrası olası rekabet risklerinin değerlendirilmesi,
 • Birleşme & devralma başvurusunun şirketle koordineli bir şekilde hazırlanması ve Rekabet Kurumu nezdinde ön bildirim başvurusu yapılması,
 • Yapılan başvurunun takibi, Rekabet Kurumu’nun yazılı ya da sözlü bilgi taleplerine resmi cevap hazırlanması,
 • Rekabet Kurumu’ndaki olası toplantılarda müşterilerimizin temsil edilmesi,
 • Rekabet Kurumu tarafından nihai incelemeye alınan birleşme & devralmalar bakımından Kanun’da öngörülen usul çerçevesinde Rekabet Kurumu ile gerekli iletişimin sağlanması,
 • Koşullu izin durumlarında rekabetçi çözümlere ilişkin taahhüt paketinin oluşturulmasında danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Müşterilerimizi etkileyen üçüncü taraflar arasındaki birleşme & devralmalara yönelik olarak Rekabet Kurumu nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması.

Muafiyet/Menfi Tespit Süreçleri

 • Rekabet Kurumu tarafından isteğe bağlı muafiyet/menfi tespit başvurusu rejimi uygulandığından, başvuru gereksinimi bulunup bulunmadığına ilişkin olarak müşterilerimize danışmanlık ve hukuki destek hizmeti verilmesi,
 • Müşterilerimizin muafiyet/menfi tespit başvurusu yapmamayı tercih ettiği durumlarda, konunun rekabet hukuku açısından değerlendirmesinin yapılarak şirkete danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Müşterilerimizin muafiyet/menfi tespit başvurusu yapmayı tercih ettiği durumlarda, başvurunun hazırlanması ve Rekabet Kurumu’na iletilmesi,
 • Yapılan başvurunun takibi, Rekabet Kurumu’nun yazılı ya da sözlü bilgi taleplerine resmi cevap hazırlanması,
 • Rekabet Kurumu ile yapılacak toplantılarda müşterilerimizin temsil edilmesi,
 • Koşullu izin durumlarında rekabetçi çözümlere ilişkin taahhüt paketinin oluşturulmasında danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Müşterilerimizin iş ve işlemlerinde uygulanabilir olduğu ölçüde grup muafiyeti değerlendirmesi yapılması,
 • Müşterilerimizi etkileyen üçüncü taraflara ilişkin muafiyet süreçlerine yönelik olarak rekabet hukuku açısından girişimlerde bulunulması.

Ön araştırma / Soruşturma Süreçleri ve Savunmalar

 • Rekabet Kurumu tarafından başlatılan ön araştırmalarda ve açılan soruşturmalarda Kanun’da öngörülen usule uygun olarak şirketle koordinasyon halinde birincil savunma girişimlerinde bulunulması; soruşturma safhasında yazılı savunmaların hazırlanması ve sözlü savunmaların gerçekleştirilmesi,
 • Rekabet Kurumu tarafından ön araştırma ya da soruşturma süreçlerinde gerçekleştirilen yerinde incelemelerde şirkette bulunulması ve incelemeye nezaret edilerek, Kurum uzmanlarının sorularının cevaplanması,
 • Uzlaşma ve pişmanlık başvurularına ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi ve başvuru dosyalarının hazırlanması,
 • Ön araştırma ve soruşturma süreçlerinde Rekabet Kurumu’nun yazılı ya da sözlü bilgi taleplerine resmi cevap hazırlanması,
 • Rekabet Kurumu ile yapılacak toplantılarda müşterilerimizin temsil edilmesi,
 • Müşterilerimizi etkileyen üçüncü kişilere yönelik ön araştırma / soruşturmalarda rekabet hukuku açısından girişimlerde bulunulması.

Uyum

 • Müşterilerimizin her türlü uygulamalarının rekabet hukukuna uyumunun gerçekleşmesi amacıyla danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Müşterilerimizin rekabet hukuku risklerinin ortaya çıkarılması, rekabet ihlallerinin henüz gerçekleşmeden tespit edilmesi, şirketlerin rekabet hukuku ve uygulamalarına uyumunun sağlanması ve rekabet kültürünün şirket organizasyonu içerisinde kurumsallaştırılması amacıyla şirketlere özgülenmiş, şirket içi kültüre ve iş yapış biçimine uygun “Rekabet Uyum Programları” hazırlanması, bu kapsamda;
 • Şirketler tarafından gerçekleştirilen ya da gerçekleştirilmesi planlanan;
  • Her türlü piyasa davranışları ve saha uygulamaları,
  • İş süreçleri,
  • Kampanyalar,
  • Fiyatlamalar,
  • Her türlü anlaşma, sözleşme ve protokoller,
  • İç ve dış yazışmalar,

incelenmek suretiyle şirketlerin rekabet risklerinin tespit edilmesi,

 • Tespit edilen risklere yönelik olarak şirket yöneticileriyle birlikte aksiyon ve tedbir planlarının hazırlanması.

Denetim

 • Rekabet Kurumu tarafından gerçekleştirilen yerinde incelemelere benzer şekilde şirketlerde denetim yapılması,
 • Bu kapsamda şirketlerin yönetici ve ilgili personelinin fiziki ve elektronik dökümanlarında inceleme yapılması,
 • İnceleme sonucunda bir değerlendirme raporu hazırlanarak şirket üst yönetimine sunulması.

Eğitim

 • Şirketlere ve faaliyet gösterdikleri sektörlere özgülenmiş rekabet hukuku eğitimlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Faaliyet gösterilen sektörlere göre örnek olay çalışmaları yapılması,
 • Yönetici ve diğer personele yönelik farklı seviyelerde rekabet hukuku eğitimlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Sektör birliklerine ve meslek örgütlerine yönelik eğitimler gerçekleştirilmesi,

İdari Dava Süreçleri

 • Rekabet Kurumu kararlarına karşı müşterilerimiz adına idare mahkemelerinde ve Danıştay’da dava açılması ve müşterilerimizin temsil edilmesi.

Özel Hukuk Tazminat Dava Süreçleri

 • Rekabet Kurumu kararlarına istinaden tazminat davası açılması ve müşterilerimizin temsil edilmesi.

Uluslararası Rekabet Hukuku Süreçleri

 • Diğer ülkelerdeki rekabet hukuku süreçlerinde yürütülen inceleme ve soruşturmalar ile birleşme & devralma başvurularında müşterilerimize danışmanlık ve hukuki destek hizmeti verilmesi.