ŞİRKETLER HUKUKU

NAZALI şirketler hukuku ekibimiz farklı alanlarda sahip olduğu uzman seviyede bilgi birikimi ve deneyimi ile müvekkillerimize amaca en uygun hukuki çözümleri sunarak hukuki hizmet vermektedir. Ekibimiz uluslararası ve yerel müvekkillerine uzun vadeli stratejik yatırım planlamaları, birleşme, bölünme, tür değiştirme, yeniden yapılandırma ile şirketlerin günlük faaliyetlerine yönelik hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız yetenek ve tecrübelerini müvekkillerinin ihtiyaçları ile birleştirerek onlara yapıcı ve doğru danışmanlık hizmeti vermeyi amaçlamaktadır.

Şirketler hukuku ekibimiz, şirket kuruluşları ve yapılandırmalarına ilişkin stratejik planlama ile şirket günlük faaliyetlerine ilişkin sekretarya hizmetleri dâhil olmak üzere geniş bir yelpazede hukuki hizmet vermektedir. Ekibimiz bankacılık, sigorta ve finansal hizmetler, enerji, otelcilik, turizm, lojistik, inşaat, eğitim, havacılık, gıda, ilaç, sağlık, bilgi teknolojileri, gayrimenkul, doğal kaynaklar, maden ve ağır sanayi sektörleri gibi birçok farklı sektörde faaliyet gösteren şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Temel amaçlarımızdan bir tanesi de müvekkillerimize en etkili stratejik çözümleri sunup bu çözümleri hayata geçirmektir. Bu doğrultuda müvekkillerimiz ile yakın bir iletişim ve iş birliği içerisinde çalışarak ve ihtiyaçlarını hızlı bir biçimde tüm boyutlarıyla ele alarak hizmetlerimizi sunmaktayız. Müvekkillerimizi iş ortağımız olarak görerek onların yatırımlarına hukuki hizmetlerimizle değer katmayı hedeflemekteyiz. NAZALI dâhilindeki farklı uzmanlık alanlarından da faydalanarak herhangi bir sektörde gerçekleşecek bir işleme ilişkin doğru yönlendirme yapabilmekte, bu alanlardaki teknik bilgimizi etkin biçimde kullanabilmekteyiz.

 

Şirketler Hukuku Hizmetlerimiz:

 • Kuruluş öncesi süreçte farklı şirket tipleri konusunda danışmanlık hizmeti verilerek şirket kuruluş, şube ve irtibat büroları kuruluşu süreçlerinin yürütülmesi, vergi dairesi açılış işlemlerinin gerçekleştirilmesi, 
 • Şirketlerin birleşme, bölünme, tür değişikliği ve yeniden yapılandırma işlemleri ile ticari işletme devri işlemlerinin yürütülmesi,
 • Ortak girişimlerin (joint ventures) kurulması ve buna ilişkin sözleşme ve müzakere süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketlerin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının yapılması, yönetim kurulu ve diğer komite ve kurul kararlarının hazırlanması, imza sirküleri ve/veya iç yönerge çıkarılması ve tadil edilmesi dâhil olmak üzere şirketlerin her türlü kurumsal sekretarya işlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Pay sahiplerinin ve yöneticilerin sorumluluğuna ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi, detaylı kurumsal yönetim hizmetlerinin sağlanması,
 • Pay devir sözleşmesi, pay sahipleri sözleşmesi, aile anayasası ve pay sahipleri arasındaki ilişkilere yönelik hukuki danışmanlık hizmetlerinin sağlanması,
 • Şirket toplulukları ve hakimiyet sözleşmelerinin hazırlanması, revizyonu ve müzakeresi,
 • Teknik iflas durumlarının analiz edilmesi ve şirketler hukuku ve vergi hukuku perspektifi dâhilinde sermaye artırımı veya azaltımı süreçlerinin yürütülmesi,
 • Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde gerekli hukuki dokümantasyonun ve sözleşmelerin hazırlanması,
 • Satış, kira, hizmet, tedarik, acentelik, distribütörlük, franchising, kredi, teminat, gizlilik ve lisans sözleşmeleri dâhil olmak üzere şirketlerin taraf olduğu birçok sözleşmenin hazırlanması ve bu süreçlere ilişkin hukuki destek verilmesi,
 • Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde eğitim/danışmanlık hizmeti verilmesi, Türk Ticaret Kanunu’na uyum çerçevesinde veya mevcut pay sahipleri arasında akdedilmiş hükümleri yansıtmak amacıyla ana sözleşme tadillerinin gerçekleştirilmesi,
 • Şirketlerin diğer her türlü günlük işleyişlerine yönelik şirketler hukuku danışmanlık hizmetlerinin verilmesi.

 

 Birleşme ve Devralmalar

NAZALI gerek yerel gerekse uluslararası niteliği olan büyük ölçekli projelerde, satıcılar, alıcılar, azınlık, özel sermaye şirketleri (private equity), pay sahipleri ve finansal danışmanlar gibi farklı sektörlerde faaliyet göstermekte olan stratejik yatırımcılara vermiş olduğu danışmanlık hizmetleri ile tanınmaktadır.  

NAZALI deneyimli ekibi ile birlikte, regüle olmayan sektörlerde faaliyet gösteren hedef şirketlerin her türlü birleşme ve devralma projelerinde, bankacılık, finans, sigorta, enerji dahil olmak üzere regüle sektörlerde faaliyet gösteren hedef şirketlerin her türlü birleşme ve devralma projelerinde, özelleştirme, kamulaştırma ve kamu ihaleleri, kamu özel hukuk ortaklıkları, malvarlığı devirleri, pay devirleri, pay sahipleri arasında sözleşmeler, özel sermaye fonları kuruluş ve yatırım süreçleri, kaldıraçlı satın alımlar, birleşme, bölünme ve yeniden yapılandırma gerektiren birleşme ve devralmalarda, işletme devirleri, iş kolu devirleri, çıkış stratejileri, sektör spesifik birleşme ve devralma projelerinde alıcı ve satıcı tarafında yer alan yerel ve uluslararası müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. 

Birleşme ve devralmalar ekibimiz, Türkiye’nin en karmaşık birleşme ve devralma işlemlerinde müvekkillerini temsil etmiştir. NAZALI’nın Türkiye’de faaliyet göstermekte olan diğer birçok ofise nazaran işlem sayısına ilişkin elde etmiş olduğu deneyimi, yüksek kalitede ticari ve hukuki danışmanlık hizmeti sunduğunun ve sahip olduğu deneyim sayesinde müvekkillerine en etkin sonuca ulaşma konusunda katma değer sağladığının bir kanıtıdır. 

Çeşitli sektörlerde büyük ölçekli projeler ile deneyim kazanmış olan ekibimiz, işlemlerin başlama süreçlerinin ilk müzakerelerinden başlayarak hukuki inceleme (due diligence), pay devri sözleşmesi, pay sahipleri sözleşmesi, ortak girişim sözleşmesi gibi birleşme devralma süreçlerini yakından ilgilendiren her türlü sözleşmenin hazırlanması, müzakere ve revize edilmesi, işlemlerin bir parçası olan ifşa mektubu, yediemin, pay rehin sözleşmeleri ile üst düzey yönetici sözleşmeleri gibi hukuki belgelerin hazırlanması, müzakere ve revize edilmesi, Rekabet Kurulu ile düzenleyici ve denetleyici (EPDK gibi) kurumlardan gerekli idari izinlerin alınması ve söz konusu süreçlerin takip edilmesi, işlemlere ilişkin ön şartların yerine getirilmesi, kapanış işlemlerinin ve kapanış sonrası işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamalarında gerek satıcı gerekse alıcı tarafında yer alan müvekkillerine hizmet vermektedir. 

 

Birleşme ve Devralma Hizmetlerimiz

 • İşlemlerin her aşamasında müvekkillerimize alıcı veya satıcı taraftaki konumlarına göre danışmanlık hizmeti sunulması,
 • Müvekkilin talep ve ihtiyacına uygun olarak hukuki inceleme raporunun hazırlanması,
 • Hukuki inceleme aşamasında tespit edilmiş olan hukuki eksikliklerin giderilmesinde müvekkillere danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Pay devir sözleşmeleri, sermaye katılım sözleşmesi ve gerekli olması halinde pay sahipliği sözleşmelerinin hazırlanması, her türlü müzakere sürecinin yürütülmesi ve ilgili belgelerin imza aşamasında hazır edilmesi,
 • Ortak girişim sözleşmelerinin hazırlanması, her türlü müzakerenin yürütülmesi ve ilgili belgelerin imza aşamasında hazır edilmesi,
 • Uygun ve gerekli teminat mekanizmalarının incelenerek bu yöndeki her türlü müzakerenin yürütülmesi ve gerekli işlem dokümanlarının hazırlanması (yediemin sözleşmesi veya pay rehni gibi),
 • İşlem dokümanlarında yer alan ön şartların yerine getirilmesinde müvekkillere hukuki destek sunulması, gerekli başvuruların yapılması ve kapanış formalitelerinin yürütülmesi,
 • Pay sahipleri arasında akdedilmiş olan pay sahipliği sözleşmelerinin ilgili hükümlerinin şirket ana sözleşmesine yansıtılması amacıyla ana sözleşme değişikliklerinin yapılması,
 • Her bir işlem özelinde ticaret sicil nezdinde gerçekleştirilmesi gerekli olan her türlü sürecin organize edilmesi ve yürütülmesi.

 

Bankacılık ve Finans

NAZALI bankacılık ve finans alanında deneyimli avukatlardan ve danışmanlardan oluşan güçlü ekibi ile yerli ve uluslararası bankalar, diğer finansal kuruluşlar, finansal kiralama şirketleri, faktöring ve varlık yönetim şirketleri, off-shore bankalar, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketler ve çeşitli finansal kuruluşların da içinde bulunduğu müvekkillerine ilgili mevzuat kapsamında bankacılık ve finans işlemleri için gerekli işlemlerin yürütülmesi, kredi sözleşmeleri, teminat belgeleri gibi ilgili belgelerin hazırlanması ile finansman süreçlerinde müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

Bankacılık ve Finans ekibimiz müvekkillerin ihtiyaçları doğrultusunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu gibi finansal düzenleme makamlarıyla da ilgili süreçleri yakinen takip etmekte, bu kapsamda ilgili finansal düzenleme makamlarıyla gerekli görüşmeleri gerçekleştirmektedir. Zaman zaman söz konusu otoriteler tarafından düzenlenen yeni mevzuat düzenlemeleri ile ilgili çalışma gruplarında da aktif olarak yer almaktadır.

 

Bankacılık ve Finans Hizmetlerimiz

 • Borçlanma araçları piyasası işlemleri
 • Finans kuruluşların düzenlemeleri
 • Finansal kiralama ve faktöring işlemleri
 • İhracat kredileri
 • İki taraflı krediler ve sendikasyon kredileri
 • İşletme Kredileri
 • Yapılandırılmış Finansman
 • Proje finansmanı
 • Gayrimenkul finansmanı
 • Satın alma finansmanı
 • Tahsisli satışlar
 • Teminatlı ve teminatsız finansman
 • Tüketici kredileri
 • Varlık finansmanı