SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKU

Sosyal Güvenlik Hukuku kısaca, işveren, çalışan ve Sosyal Güvenlik Kurumu ilişkilerinin hukuki platformda yürütülmesidir. Bu platformda, Sosyal Güvenlik Kurumu, işe alım ve devamı süreçlerinin sağlanması ve kontrolü amacıyla mevzuatı dönemin ihtiyaçlarına göre yenilemekte ve değiştirmektedir. Sosyal Güvenlik Hukuku, gelişmeye çok açık ve yeniliklerin sık meydana geldiği bir alan olduğundan gerek Sosyal Güvenlik Kurumu, gerekse kanun koyucu mevzuat ve diğer prosedür işlemlerinde sıklıkla değişiklik yapma yoluna gitmektedir.

Sosyal Güvenlik Hukukunda sıklıkla meydana gelen değişiklikler, yakından takip edilebilme ve uyum açısından, uzman eli ile yürütülmeyi gerekli kılmaktadır.

NAZALI olarak, müşterilerimizin Sosyal Güvenlik Kurumu nezdindeki tüm işlemlerine aktif ve hukuki destek vermekteyiz. İşçi alımı ve çıkarılması gibi gerekli organizasyon birliğinin kurulması ve devamı, Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenecek primlerin zamansal ve niceliksel takibi ile tüm Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku mevzuatının takip edilmesi ve gerekli yasal avantajların kazandırılması alanlarında uzman hizmetler vermekteyiz.

Bu kapsamdaki hizmetlerimiz:

Sosyal Güvenlik Hukuku Alanında Verilen Sürekli Danışmanlık Hizmeti,
Alt İşverenlerin İş ve İşlemlerinin Sosyal Güvenlik Mevzuatına Uygunluğunun Denetimi ve Raporlanması,
İdari Para Cezaları ve Prim Farklarına İtiraz Sürecinde Verilen Danışmanlık,
İşyeri Kayıt ve Belgelerine İlişkin Tüm Süreçlerde Destek Sağlanması ve Danışmanlık Verilmesi,
Müşterilere Ait İşyerlerine Ziyaretler Gerçekleştirilerek Detaylı Destek Sağlanması,
Sosyal Güvenlik Mevzuatı Kapsamında Şirketlerin Yararlanabileceği Teşviklerin Tespit Edilmesi,
Yararlanılabilecek Olan Teşviklere İlişkin Olarak Gerekli Hazırlıkların Yapılması,
Sistemden Yapılacak Taramalar Neticesinde Teşviklerden Yararlanacak Personelin Tespiti ve İlgili Aylar İtibariyle Ek İptal Bildirgelerinin Hazırlanması,
Bildirgelere İlişkin Dilekçelerin Hazırlanarak Kuruma Sunulabilir Hale Getirilmesi,
İlgili Teşvik Başvurusunun Yapılması ve Sürecin Takibi,
Şirketlerin Geçmiş Bildirgelerinin Kontrol Edilmesi,
Yargı Aşamasına Taşınan İşlemler İçin Gerekli Tüm Hukuki Desteğin Sağlanması ve Danışmanlık Verilmesi,
Bu Kapsamdaki Tüm Davaların Açılış ve Takibi İşlemlerinin Yürütülmesi,
Taraf Olunmayan Dava Dosyaları İçin Dışarıdan Hukuki Mütalaa (Uzman Görüşü) Verilmesi,
Sosyal Güvenlik Kurumu ve İdari/Adli Yargı Kapsamında Tüm Süreçlere İlişkin Sair Hizmetlerin Verilmesi,
İşveren-Çalışan İlişkisinin Kurulması ve Devamının Sağlanması, Bu Aşamada Hukuki Destek ve Kapsamlı Danışmanlık Hizmeti Verilmesi,
İşe Alım Süreçlerinin Hukuki Boyutunun Değerlendirilmesi, İş Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Revize Edilmesi,
Hazırlanmış Sözleşmelerin Hukuki Denetiminin Gerçekleştirilmesi,
Kurulmuş İş İlişkilerine Dair Bilgi ve Belgelerin Denetlenmesi ve Eksikliklerin Giderilmesi Amacıyla Hukuki Destek Sağlanması,
İşyeri Özlük Dosyalarının Denetlenerek Mevzuata Uygun Hale Getirilmesi,
İşyeri Yönetmeliklerinin Denetlenmesi, Eksikliklerin Giderilmesinin Sağlanması ve Mevzuata Uygun Hale Getirilmesi,
İş İlişkilerinin Sona Ermesi Süreçlerinde Fesih İşlemlerinin Yürütülmesi ve Bu Kapsamda Hukuki Danışmanlık Hizmeti Verilmesi,
NAZALI olarak bizi diğerlerinden farklı kılan özelliğimiz, sadece akademik ve teorisyen kökenli kadromuzun bulunması değil, bilfiil uygulamanın içinden gelen uzmanlarımızın da kadromuzda yer almasıdır. Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Danışmanlığı, uygulamaların takip edilebilirliği ve öngörülebilirliği ile birçok idari para cezasının önlenmesini sağlayacağı gibi, insan kaynakları yönetiminde işçi çıkarmadan da mevcut çalışanlarla kar elde edilmesini sağlayacaktır.

Deneyimli kadrosu ile NAZALI;

Sosyal Güvenlik Hukuku Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Kapsamında;

Sosyal güvenlik mevzuatı hakkında yönetici ve ilgili personele eğitim verilmesini, Sosyal güvenlikle ilgili konularda firma toplantılarına iştirak edilmesini, Sigortalı işe giriş ve işten çıkış bildirimlerinin kontrolünü, SGK ile yapılacak yazışmaların incelenerek değerlendirmeye tabi tutulmasını, SGK ile ilgili internet üzerinden yapılacak işlemlerde teknik destek verilmesini sağlamaktadır.

Sosyal Güvenlik Hukuku Denetim ve Raporlama Hizmetleri Olarak;

İşletme kayıt ve prosedürlerinin işletme somut koşullarına göre 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yerinde incelenmesi, sonuçların rapor haline getirilerek yönetime sunulmasını, Özlük dosyalarının incelenmesini, Bordrolama sisteminin kontrolü ve eksikliklerin tespitini sağlamaktadır.

Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisine Yönelik Olarak;

Tanımları, her birinin diğerlerinden farkı Aradaki ilişkilerin dayanağı olan sözleşmelerin içeriği ve ibrazı, Prim ve idari para cezalarından dolayı Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı sorumlulukları, İşin bir kısmını yapan herkesin “Alt işveren” sayılıp sayılmayacağı, İşverenlerin alt işverenlerinden dolayı mali sorumluluklarının neler olduğu, Asıl İşveren-Alt İşveren (Aracı) ilişkisinde müteselsil sorumluluk vb. konular hakkında eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri gerçekleştirmektedir.

İnşaat İşleri ve İhaleli İşlerde İlişiksizlik Belgesi Alınması Süreçlerinde;

Yaptığı iş neticesinde ihale makamından teminatı iade almak veya ruhsat makamından ruhsatını almak amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan İlişiksizlik belgesi almak isteyen işverenlerimizin dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin olarak, İhaleli işlerde hak ediş ödemesi, borcun hak edişten kesilmesi halinde işverenin gecikme zammından sorumluluğunun devamı, Devamlı işyerinde yapılan ihaleli işlerde asgari işçilik hesabının yapılması, İlişiksizlik belgesi alınabilmesi için YMM raporu düzenlenmesinde dikkat edilecek hususlar, Oranı belli olmayan ihale konusu işlerin asgari işçilik oranlarının tespiti ve raporlanması, İhaleli işler ve özel bina inşaatlarında asgari işçilik uygulaması, İhalelere girebilmek için gerekli olan “Borcu Yoktur” belgesinin alınması, vb. konular hakkında eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri gerçekleştirmektedir.

İnşaat ve İhaleli İşlerde Asgari İşçilik Oranının Tespiti ve Raporlanmasında;

Hizmet alımı niteliğindeki işler hakkında yapılan uygulama, Kuruma yeterli işçilik bildiriminin yapılmış olup olmadığının tespiti konusunda yapılan araştırma işlemi, Yapılan işlerin asgari işçilik oranlarının tespiti, Birden fazla yapılan inşaatların tescil işlemleri, İnşaatların anahtar teslimi suretiyle yapımında izlenecek yol, Konsorsiyum veya iş ortaklıklarınca yapılan işlerin tescil işlemi, Kısmen yapılan inşaatların maliyetlerinin hesabı ve dosya tasfiyesi, İhale konusu işlerde ve bina inşaatı işyerlerinde araştırma işleminin nasıl yapıldığı, Faaliyet süresi zamanaşımına uğrayan binaların iskânı için SGK’dan ilişiksizlik belgesi alınması, Konsorsiyum veya iş ortaklıklarınca yapılan işlerde araştırma işlemi, İhaleli işin devamlı işyerlerince yapılmasında SGK tarafından yapılan uygulama, Asgari işçilik miktarının tespitinde faturalı ödemelerin istihkak veya maliyetten düşülmesi, Salt işçilik içeren ödemelerin düşülme şekli, Fark işçilik üzerinden tahakkuk ettirilen prim borçlarının ödenmesi, itiraz yeri ve mercii ile itiraz süresi, Devamlı işyerinde yapılan ihaleli işlerde asgari işçilik hesabının nasıl yapıldığı, Oranı belli olmayan İhale konusu işlerin asgari işçilik oranlarının tespiti ve raporlanması, İhaleli işler ve özel bina inşaatlarında asgari işçilik uygulaması vb. konular hakkında eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri gerçekleştirmektedir.

İşyeri Tescili, Devri, Nakli veya İntikali Hallerinde;

İlk defa açılacak işyerlerinin Sosyal Güvenlik Kurumunda tescili için gerekli işlemler, Kurumdan kullanıcı kodu ve şifre alınması, bu konuda düzenlenecek vekâletnamenin içeriği, İşyerinin devri, nakli, intikali veya kapanması gibi durumlarda yapılması gereken uygulama, 2 yıl sigortalı çalıştırılmaması durumunda yapılacak işlem, İşyerlerinin işkolu kodları, tehlike sınıfları ve derecelerinin belirlenmesi, Kurumca yapılan hatalı işlemlere karşı yapılan itiraz süreleri ve mercii, Tehlike sınıfı ve derecelerini etkileyen değişiklikler üzerine işverence yapılacak işlemler, Defter ve belgelerin geçersiz olduğu haller vb. konular hakkında eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri gerçekleştirmektedir.

İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Bağımsız Denetim ve Raporlama;

NAZALI , bünyesinde istihdam etmiş olduğu uzmanlar aracılığıyla;

4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili mevzuat, 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ve ilgili mevzuat, 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ve ilgili mevzuat, 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu ve ilgili mevzuat, 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat, kapsamında Kurum ve Kuruluşlara; “Resmi Denetimlere” hazırlık amacıyla “İdari Denetim Formatı”çerçevesinde “Denetim ve Raporlama” hizmeti vermektedir.

Sigortalılık Statülerinin Belirlenmesi, Prim Borcu ve İdari Para Cezaları Konularında;

Çalışanların sigortalılık statülerinin tayini, Sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumu’na hangi belgelerle ve nasıl bildirileceği, Bildirimlerin zamanında yapılmamasının yaptırımları, Kısmi süreli çalışmalarda primlerin ve prim ödeme gün sayısının hesabı, Prime tabi tutulmaması veya kısmen tutulması gereken ödemeler hakkında bilgilendirme, Prim ve idari para cezalarının tecil ve taksitlendirilmesi, SGK tarafından uygulanan idari para cezalarına itiraz yolu ve süresi, SGK tarafından uygulanan İdari para cezalarının mevzuata uygunluğu ve bu cezalara itirazlar, Denetim elemanlarınca işyerlerinde yapılan tespitlerin sonuçları ve bu tespitlere itiraz yolları, Hangi prim ve idari para cezaları için zaman aşımı def’inde bulunulabileceği, Aylık prim ve hizmet belgesinin internet ortamında Kuruma gönderilebilmesi için yapılması gereken işlemler, Kurumca re’sen tahakkuk ettirilen prim borçlarına yapılacak itirazlar vb. konular hakkında eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri gerçekleştirmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Teşvikleri İle İlgili;

Özürlü işçi çalıştırılması ile ilgili uygulamada prim teşvikinden yararlanılması için yapılması gerekenler, 5510 sayılı Yasa’nın 81. maddesi kapsamında işveren hissesinin beş puanlık kısmında yararlanılan indirim (Yüzde 5 prim indirimi) 4447 Sayılı Yasanın geçici 10. maddesi kapsamındaki 6111 sayılı Kanun türü ile verilen, işveren hissesinin tamamının karşılandığı, 18-29 yaş arası erkek, 18 yaşın üzerindeki kadın sigortalıların teşvikten faydalanmaları, geriye dönük faydalanılmamış teşviklerin taranması ve sonuçlandırılması, vb. konular hakkında eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri gerçekleştirmektedir.

Emeklilik Süreçleri ve Emekli Olma Konularında;

Ne zaman emekli olurum hesabının yapılması, Malullük sigortasından faydalanma koşulları, müracaat ve süreçlerin takibi, Yaşlılık sigortasından faydalanma koşulları, müracaat ve süreçlerin takibi, Ölüm sigortasından faydalanma koşulları, müracaat ve süreçlerin takibi, Evlenme ve cenaze ödeneği, Sigortalıların borçlanabileceği süreler, Yurtdışı hizmet borçlanma işlemlerinin takibi ve yeni torba yasa olan 6552 sayılı Kanunla gelen yurtdışında ikamet eden vatandaşlarımızın Türkiye’de emeklilik işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması ile ilgili eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri gerçekleştirmektedir.

Yabancı Uyruklu Personel Çalıştırma ve İzinleri ile İlgili;

4817 SayılıYabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanun ve Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği gereği, yabancı uyruklu personel çalışma izinlerinin alınması, takibi ve sonuçlandırılması hizmetleri gerçekleştirmektedir.