SPK VE BANKACILIK SUÇLARI

Hayatımızın her aşamasında yer alan ve oldukça karmaşık bir yapı içeren bankacılık faaliyetleri kapsamındaki birtakım hatalı işlemler aynı zamanda suç vasfı da taşımaktadır. Bu kapsamda NAZALI, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda yer alan; İzinsiz bankacılık faaliyetlerinde bulunmak, Mevduat ve katılım fonu sahiplerinin haklarını engellemek, Düzeltici, iyileştirici ve kısıtlayıcı önlemleri almamak, Yetkili merciler ile denetim görevlilerince istenen bilgi ve belgeleri vermemek ve görevlerini yapmalarını engellemek, Belgelerin saklanması yükümlülüğüne aykırı davranmak, Gerçeğe aykırı beyanda bulunmak, İşlemlerin kayıt dışı bırakılması ve gerçeğe aykırı muhasebeleştirmesi, Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, İtibarın zedelenmesi, Sırların açıklanması ve zimmet suçları ile 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda yer alan ve Bankacılık Kanunu’ndaki suçlara benzer nitelikle olan, Bilgi suiistimali, Piyasa dolandırıcılığı, Usulsüz halka arz ve izinsiz sermaye piyasası faaliyeti, Güveni kötüye kullanma ve sahtecilik, Bilgi ve belge vermeme, Denetimin engellenmesi, Yasal defterlerde, muhasebe kayıtlarında ve finansal tablo ve raporlarda usulsüzlük ve Sır niteliğindeki bilgileri açıklama suçlarınailişkin olarak da müvekkillerine her türlü hizmeti sağlamaktadır.