TAPU KAYITLARINDAKİ HİSSE HATALARI, İPOTEĞİN TERKİNİ VE KAMULAŞTIRMA, İFRAZ VE TEVHİDE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

Duyurumuz, 10 Temmuz 2019 tarihli, 30827 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen Tapu Kanunu, İmar Kanunu ve Medeni Kanun değişikliklerine ilişkindir.

2644 sayılı Tapu Kanunu’na eklenen yeni hüküm ile taşınmazın mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerde, tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı teşkilatında bulunmaları halinde taraf iradeleri resmi görevliler tarafından ayrı ayrı alınarak sözleşmenin tamamlanabileceği öngörülmüştür. Tapu kayıtlarındaki hisse hatalarının düzeltilmesi için getirilen hükümle birlikte hatadan olumsuz etkilenen hisselerin maliklerine, ayni ve şahsi hak lehtarlarına hatanın nedenleri ve düzeltme sonrası oluşacak hisse durumunu gösteren tebligat yapılacak, tapu kaydının beyanlar hanesine yapılan işlem belirtilecek ve ilgili kişilerce muvafakat verilmesi halinde tebligatın tebliğinden itibaren otuz gün içinde düzeltme işlemi gerçekleştirilecektir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda ipoteğin terkini isteme hakkına ilişkin değişikliğe gidilmiştir. Eğer ipotek süreli olarak kurulmuşsa, sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde ipotekli taşınmaz üzerinde İcra İflas Kanunu’nda belirtilen ipoteğin paraya çevrilmesi yönündeki şerhin konulmaması halinde malikin talebiyle ipotek tapu müdürlüğünce terkin edilecektir.

3194 sayılı İmar Kanunu’nda imar planlarında umumi hizmetlere ve kamu hizmetlerine ayrılan yerlere ilişkin değişiklikler yapılmıştır. Buna göre, özel hukuk kişilerinin mülkiyetinde olup uygulama imar planında düzenleme ortaklık payına konu kullanımlarda yer alan taşınmazlar arazi ve arsa düzenlemesi yapılarak sırasıyla ve ilgisine göre Hazine veya ilgili idarelerin mülkiyetindeki taşınmazlar ile trampa veya satın almak suretiyle kamulaştırılacaktır. Kamulaştırma yapılıncaya kadar Kanun’da belirtilen alanlarda özel tesis kurulabileceği de hüküm altına alınmıştır. Bu şekilde tesis edilecek parsel 5 yıllık imar programı içinde kamu mülkiyetine geçirilmek zorundadır. 5 yıllık süre en fazla 1 yıl uzatılabilecektir.  

3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen başka bir yeni hüküm ile imar planı bulunan alanlarda, uygulama imar planına uygun olarak öncelikle parselasyon planının yapılması esas kılınmıştır. İmar planı bulunan alanlarda ifraz ve tevhit işlemleri, ancak parselasyon planı tescil edilmiş alanlarda yapılabilecektir. Parselasyon planı tescil edilmiş yerlerde yapılacak ifraz veya tevhidin imar planlarına ve imar mevzuatına uygun olması şart koşulmuştur. Mevcut haliyle yapılaşmaya elverişli olmayan imar parsellerinde ise tevhit ve fiili duruma göre ifraz yoluyla işlem yapmaya idare yetkili kılınmıştır.

Ayrıca, 3194 sayılı Kanun’a eklenen geçici 19. madde ile bu maddenin yürürlüğü girdiği 10.07.2019 tarihten önce ilgili idare veya yetkili kurumca onaylanmış ancak tescil işlemi tamamlanmamış parselasyon planlarında hesaplanmış olan düzenleme ortaklık payı ve kamu ortalık payı kesintilerine göre yapılan işlemler 10.07.2021 tarihine kadar devam edecektir.

Söz konusu karara aşağıdaki link aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190710-1.htm

İşbu yazı hakkında ek bilgi gerektiğinde bizlerle irtibata geçmenizi rica ederiz.

NAZALI HUKUK
info@nazali.av.tr

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, hukuki görüş ve tavsiye niteliğinde olmayıp, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir; bu sebeple belirtilen konularda bir aksiyon almadan önce, bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz. NAZALI’ya işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz