ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE SENDİKAL SÜREÇ YÖNETİMİ HİZMETLERİ

Sanayi devriminden sonra ortaya çıkan endüstri ilişkileri; bilgi toplumumuzda ekonominin sonucu olarak toplu pazarlık ve sendikacılığı öne çıkarmıştır.

Toplu pazarlık sisteminin gelir dağılımına, ücretlerin milli gelirdeki payına ve prodüktiviteye olan etkileri, bir yandan ekonominin büyüme hızını, diğer yandan sosyal adalet içinde kalkınmayı sağlayan ve toplumun refah seviyesini tayin eden önemli bir gösterge olmuştur.

Sendikalar, esas olarak üyelerinin çıkarlarını ve refahlarını geliştirmeye çalışan işçi ve işveren kuruluşlarıdır. İşçi sendikaları, çalışanların tercihlerinin ve taleplerinin sesi olup; bunun karşılığında işveren sendikaları ise işverenlerin iktisadi faaliyetlerini sürdürülebilir olarak devam ettirme amacıyla işçi sendikaları karşısında üye işyerlerinin adına politikalar üretmeyi hedeflemektedir.

Sendikaların ekonomik, özellikle ücretler üzerindeki beklentileri günümüzde yan menfaatler ve sosyal hak talepleri ile genişlemiştir. Buna karşılık işverenler sürdürebilir iş yaşantısında rekabet ve değer yaratma kararlarında; ücret ve diğer menfaatleri bir paket içinde düşünmekte, diğer gider kalemleri ile birlikte dengeli, gerçekçi politikalar hedeflemektedirler.

Bütün bu gelişmelerle birlikte genç işgücü, işgücündeki istihdam dışı fazlalıklar, dünya ticaretin, globalleşme politikaları ve gelişmekte olan ülke konumumuz endüstri ilişkilerini daha karmaşık hale getirmektedir.

4857 sayılı iş kanunu çerçevesinde çalışma hayatının endüstri ilişkilerine uyarlanması konusunda danışmanlık ve süreç takibi hizmeti veren NAZALI bunun yanında iş hayatımızda işçi – işveren ilişkilerinin ve toplu pazarlıkların yürütümünde 4857 Sayılı İş Kanunu’nun yanı sıra 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nu da dikkate alarak sendikal süreçler öncesinde aşağıdaki konularda hizmet vermektedir;

  • İş yerlerinde çalışma barışının sağlanması ve ekonomik olarak sürdürülebilirliği
  • Çalışan masraflarının gider kalemi olmaktan çıkarılıp, açık ve şeffaf politikalar ile yönetilmesi
  • Toplu pazarlık süreç yönetiminde analitik çözümler üretilmesi
  • İşçi – İşveren ilişkilerinde sosyal politikalar üretilmesi

İşçi-işveren ilişkilerinde sendikal süreçlerin başlamış olması halinde ise, sendikaların işverenlerle imzalayacağı toplu iş sözleşmeleri öncesinde danışmanlık hizmeti veren NAZALI, hem sendikaların yetki tespitinin yapılması halinde hem de sonrasında işveren adına yetkili makamlar nezdinde süreci takip etmekte ve gerekli gördüğü hallerde görüşmelere de katılmaktadır. NAZALI, Sendikal süreçler kapsamında aşağıdaki hizmetleri vermektedir;

  • Sendikal süreç öncesi iş ve maliyet analizlerinin yapılması, yönetim bilgilendirmesi ve politikaların belirlenmesi
  • Sendika ile görüşmelerin yapılması
  • Sendika yetki başvuruları konusunda gerekli itirazların yapılması ve hukuki sürecin takibi,
  • Toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılım
  • Sendika ile olan uyuşmazlıklarda danışmanlık